ویژگی : کشسانی
سایز:100 سانتی متربند فانتزی001بند فانتزی 001